نوشته‌ها

مجازات رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی چیست؟

برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی و غیر فیزیکی با نامحرم که از نظر قانون و شرع مشکل داشه باشد و مرزها را رد کرده کرده باشد رابطه نامشروع تلقی می شود. لازم به ذکر است که ارتباط کاری یا روابطی که با عفت منافاتی ندارد رابطه نامشروع تلقی نمی شود. رابطه ن…