نوشته‌ها

گواهی امضا | گواهی امضا برای شرکت ها | مدت اعتبار گواهی امضا

گواهی امضا چیست؟ این واژه در در اصلاح در واقع به این معناست که امضای یک فرد در دفتر ثبت اسند رسمی توسط سر دفتر تایید و تصدیق شود. این موضوع از وظایف سر دفتر محسوب می شود. و طبق ماده ٢٠ قانون دفاتر اسناد رسمی: دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً…