نوشته‌ها

نمونه آراء تخلیه ملک
,

نمونه رای تخلیه ملک، خلع ید و اجرت المثل ملک

آراء قضایی صادره میتواند منبع مهمی در جهت آگاهی شما از روند پرونده هایتان باشد. در همین راستا نمونه آراء مربوط به موارد تخلیه ملک را میتوانید مشاهده کنید. نمونه رای خلع ید از ملک موروثی رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم پ. ر. بطرفیت خانم ها 1- س.خ. م. …